Skal du søke om lån, og lurer på hvordan banken vurderer søknaden din? Sett deg inn i det grunnleggende, så øker du sjansene for at lånet innvilges. Dette kan du lese om her.

Oppfyller du minstekravene?

Alle banker opererer med minstekrav til de som skal låne penger med forbrukslån eller annen type finansiering. Hva kravene er varierer fra bank til bank, og også noe i forhold til lånetype. I alle tilfeller må du være myndig. Noen banker med usikrede forbrukslån kan ha aldersgrenser som er høyere enn 18 år. Det er også vanlig med en øvre aldersgrense. Du får for eksempel ikke boliglån med nedbetalingstid på 20 år, dersom du er 75 år gammel. Du skal rekke å betale tilbake gjelden.

Utenom dette med å være myndig, eller innenfor visse aldersgrenser, har bankene krav som stort sett går på betalingsevnen og betalingsviljen din.

Mer om temaetNy teknologi skal gjøre det lettere å få lån (Sysla.no)

Hva er betalingsevnen din

Banken er pålagt å forsikre seg om at du har gode nok muligheter til å betjene gjelden. Du skal i utgangspunktet ikke få låne mer enn fem ganger inntekten din, uansett hva slags lån det er snakk om. Du skal også tåle en renteøkning på minst 5%. Herunder må banken ta høyde for at du skal ha penger til livsopphold.

Betalingsevnen din er noe banken regner ut basert på inntektene, gjelden og hvor du bor. Adressen er en faktor fordi bankene anser det som dyrere å bo

Er du betalingsvillig

Betalingshistorikken din spiller en avgjørende faktor. Ser banken at du har pågående inkassosaker, eller registrerte betalingsanmerkninger, vil de høyst sannsynligvis avslå søknaden din om lån.

Er du usikker på hvordan du ligger an på dette punktet, kan du selv sjekke hvilke opplysninger kredittopplysningsbyråene har registrert på ditt navn. Da får du sjansen til å rydde opp i eventuelt rot, før du sender inn lånesøknaden.

Har banken sikkerhet

Søker du om forbrukslån tas det ingen pantesikkerhet. Sikringen til banken er da utelukkende basert på tillit og rettsvern. Du får ikke låne om du ikke er kredittverdig. Det vil blant annet si at du må ha god nok kredittscore, samt ikke ha betalingsanmerkning.

Låner du med sikkerhet, for eksempel til bolig eller dyr bil, tar banken pant i det objektet du låner til. Denne sikkerheten er i tillegg til at du normalt må stille med egenkapital. For lån til bolig er dette et krav fra myndigheten, og du må hoste opp minimum 15% på egenhånd. For enkelte lån kan banken subsidiært sikre seg gjennom kausjonsansvar.

Forskrifter fra Finansdepartementet

Bankene må naturligvis forholde seg til både lovverk og forskrifter. Lover er ufravikelige, men de gis et visst slingringsmonn når det kommer til forskrifter. For eksempel kan de fravike fra bestemmelsen i boliglånsforskriften som sier at du må ha 15% egenkapital for å få låne til bolig. Dette kan de gjøre på 10% av søknadene, unntatt for søkere i Oslo, der grensen er satt til 8%.

Det samme gjelder bestemmelsene for tildeling av forbrukslån. Der er grensen satt til 5% av bankens samlede sum av utlån.


Når man tjener penger i form av lønn og andre inntekter så må man betale skatt. Men det kanskje ikke alle kjenner til er at man på tilsvarende måte som man betaler skatt for inntekter, kan «få tilbake» skatt for renter man betaler.

Mange betaler renter hvert år, enten det er et boliglån eller lån til bil eller forbruk. På et år kan det være ganske mye penger man betaler i renter, som betyr at det er mye man kan trekke fra.

Hvordan fradrag fungerer

Forenklet kan man si at man betaler skatt som en prosent av lønn og andre inntekter. Det finnes flere ulike komponenter i skatten, med ulike satser og nivåer.

Men la oss for enkelhetens skyld forutsette en skatt på omtrent 30 %. Da betaler man i utgangspunktet for eksempel 30 000 i skatt av 100 000 man har tjent. Et fradrag betyr at man for eksempel kan ta 10 000 man har betalt i renter og trekke det fra 100 000 – samt beregne skatt av det lavere beløpet.

Regnestykket fortsetter

Det man sparer er altså ikke hele rentebeløpet, men fradraget ganger skatteprosenten. Så hvis vi fortsetter det forenklede eksemplet over, så betaler man da bare 30 % skatt av 100 000 minus 10 000 som betyr 27 000, altså 3 000 kroner spart i skatt. Husk at dette bare er et forenklet eksempel, men prinsippet vil være det samme uansett skatteprosent. Et viktig prinsipp er også at dette altså er et fradrag i inntekt, hvis man ikke har inntekt så er fradraget null verdt.

Fordeling mellom samboer og ektefeller

Mange har lån sammen med ektefelle eller samboer. Legg merke til at lånet da ikke med automatikk alltid fordeles likt mellom de to låntakerne. I noen tilfeller så spiller det kanskje ikke så stor rolle heller, pengene dere sparer sammen vil være det samme som fordelt mellom dere. Men i noen tilfeller kan det være viktig å passe på fordelingen. Dette gjelder hvis den ene personen ikke har noen inntekt og da ikke får noen nytte av fradraget. Da bør man gi det til den andre.

Tips helt tilslutt

Alt dette høres kanskje veldig komplisert ut, men heldigvis så skal beregning av fradrag skje automatisk i selvangivelsen, eller skattemeldingen som det egentlig heter.

Det eneste man må gjøre er å passe på at alle lån er uoppført der med korrekte rentekostnader. Det vil nesten alltid være tilfelle, men er en ting man bør sjekke. Til slutt så kan det også være greit å nevne at fradrag er noe som gjør lånet billigere, men det kan aldri gjøre det lønnsomt. Prøv alltid å redusere renten.


Det kan være flere grunner til at du får avslag på lånesøknaden. Å ha en kausjonist vil vanligvis hjelpe. I så tilfelle er det viktig at både låntakeren og kausjonisten er klar over ansvaret til partene. Det får du en innføring i her.

Når soliditeten ikke er god nok

Å være kausjonist betyr å ta på seg et solidarisk ansvar overfor kreditoren, det vil si banken i de fleste tilfeller. Dersom den som faktisk låner pengene ikke gjør opp for seg, kan banken rette kravet mot kausjonisten.

De fleste som låner med kausjonist, gjør dette fordi deres egen kredittverdighet ikke er god nok. Årsaken kan være flere, men som regel er det snakk om for lav kredittscore, eller for svak betalingsevne.

Hvem som helst kan være kausjonist

Kausjonisten kan være hvem som helst som er myndig, og som banken aksepterer. Banken er opptatt av å ha sikkerhet for pengene de låner ut. Derfor er det stor forskjell på en kausjonist for et boliglån, sammenlignet med en kausjonist for et lite forbrukslån.

På boliglånet tar banken normalt pant i noe kausjonisten eier, fortrinnsvis eiendom. På et forbrukslån kan det holde at kausjonisten har god nok økonomi, og herunder betalingsevne.

Bankene åpner i dag opp for bruken av kausjonist på de fleste typer lån, inklusive forbrukslån: https://www.billigeforbrukslån.no/

Ansvaret til den som stiller kausjon

Det å påta seg et solidarisk ansvar for andres lån er i utgangspunktet ikke noe økonomer vil anbefale. Kausjonisten bør være sikker på at han eller hun selv ikke får økonomiske problemer dersom låntakeren svikter. Tilliten til låntakeren bør være meget god, og kausjonisten bør sette seg inn i låntakerens økonomiske situasjon. De fleste kausjonister er derfor vanligvis i nær familie til låntakeren.

Kausjonistens rettigheter

Før du tar på deg et kausjonsansvar, bør du sette deg inn i rettighetene dine. Se mer om de på Finansportalens nettside: https://www.finansportalen.no/andre-valg/artikler/dine-rettigheter-og-plikter-som-kausjonist-908802/

  • Kausjonisten har krav på å motta alle relevante opplysninger om låneforholdet, herunder kopi av låneavtalen.
  • Kausjonisten skal informeres av banken om risikoen han eller hun påtar seg.
  • Kausjonsavtalen skal være skriftlig, der kausjonsbeløpet er fastslått.
  • Kausjonisten har krav på informasjon underveis dersom det er forhold som kan påvirke avtalen.
  • Kausjonisten har krav på å få oppgitt opplysninger fra banken om låneforholdet (saldo, innbetalinger, etc,).
  • Kausjonisten har rett til å kreve tilbakebetaling fra låntakeren, dersom lånet misligholdes og kausjonisten stilles økonomisk ansvarlig.

Noen tips

  • Les i Finansavtaleloven om kausjonsansvar, før du inngår en slik avtale.
  • Bruk gjerne advokat til hjelp dersom lånebeløpet forsvarer utgiftene.
  • Det går ikke utover låneevnen din å være kausjonist, men du forplikter å svare korrekt dersom du blir spurt av en bank du selv skal søke om lån i.
  • Husk at ikke alle banker aksepterer kausjonist. Medlåntaker kan være et kurant alternativ dersom det er snakk om et begrenset billån, forbrukslån, eller brukskreditter.

Monthly Payment: